-vi sikrer dine prosjekter

Ny Bodø flyplass

Prosjektbeskrivelse:

Avinor fikk i 2017 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å fortsette arbeidet med å planlegge flyttingen av Bodø lufthavn. Dette med den hensikt å tilrettelegge for byutvikling gjennom å fristille sentrumsnære arealer ved eksisterende lufthavn.

Avinor skal bygge ny flyplass 0,9 km sør og 1,4 km vest for dagens rullebane.  Det vil si at avstanden fra bysentrum øker, men Bodø lufthavn vil fortsatt være bynær. Formålet er todelt; dagens lufthavn behøver oppgradering, og Bodø kommune har stort behov for sentrumsnære arealer til fremtidig byutvikling. I tillegg til ny rullebane, skal det bygges ca. 35.000 kvadratmeter bygningsareal. Prosjektet har høye ambisjoner mht. klima og miljø. Kostnadsrammen er i størrelsesorden 6 milliarder kroner.

Det er besluttet at prosjektet skal realiseres gjennom hovedentreprisene «anleggsentreprise» og «terminalbyggentreprise» skal gjennomføres som totalentrepriser med samspill som gjennomføringsmodell. I den første fasen av prosjektet vil byggherre i samarbeid med entreprenørene prosjektere endelig løsning og avtale pris for utbyggingen.

Prosjektet skal medføre reduserte driftsrelaterte CO2-utslipp fra luftfart i Bodø. I dette ligger utslipp knyttet til drift og transport til og fra lufthavnen, samt operatørene. Prosjektet skal også søke å minimere utslipp knyttet til anleggsarbeidene, samt løsninger og materialvalg.

Marstrands bidrag:

Avinor har valgt å tildele Team Marstrand/Advansia kontrakten for byggherreorganisasjon i forbindelse med utbyggingen av Ny lufthavn Bodø. Tildelingen gjøres etter en omfattende utvelgelsesprosess med konkurranse mellom tre sterke tilbydere. Organisasjonen vil begynne arbeidet så snart kontrakt er signert.

Selv om byggeherreorganisasjonen nå er på plass må finansieringen avklares før man kan sikre og gjennomføre prosjektet.

For at samspillsmodellen skal fungerer best mulig, har Right Management bidratt med å evaluere kompetansen til de tilbudte kandidatene, og deres evne til å fungere godt som team. Alle tilbyderne har gitt positive tilbakemeldinger til anskaffelsesprosessen, og uttrykt at de setter pris på, og ser en merverdi i de nye metodene som har vært tatt i bruk for å evaluere kompetanse ved denne anskaffelsen.

– Det har vært en god konkurranse med tre kompetente tilbydere og vi er glade for å komme et skritt nærmere realiseringen av Ny lufthavn i Bodø. Dette er viktig for fremdriften av prosjektet, og vi gleder oss til å samarbeide med Team Marstrand/Advansia, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor.

Tilbudet fra Team Marstrand/Advansia hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet med utgangspunkt i konkurransegrunnlagets tildelingskriterier.

– Gjennom anskaffelsesprosessen har Team Marstrand/Advansia på en overbevisende måte demonstrert gode samhandlingsferdigheter og vist hvordan de ønsker å gjennomføre prosjektet på en best mulig måte, sier Foss.

Kunde:

Avinor

Kundebeskrivelse:

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Prosjektansvarlig Marstrand:

Paul Torgersen // 995 15 486 // paul.torgersen@marstrand.no