Koster milliarder Det bygges for lite tillit i bygge- og anleggsbransjen

Skrevet av: Lars Kristian Hunn, Erik Dammen og Kjell-Andre Honerud, Marstrand AS/Marstrand Advokatfirma AS

Først publisert i Finansavisen, 15 juni 2021

I en årrekke har bygge- og anleggsbransjen slitt med økonomiske overskridelser og lav lønnsomhet for entreprenører. Konfliktnivået er høyt, mens effektiviteten og innovasjonen er for lav. Hvorfor lykkes ikke bygge- og anleggsbransjen? Vi tror forklaringen er enkel. Bransjen har ikke vært villig til å investere i det mest sentrale for å få til et godt samarbeid, nemlig tillit.

Bygge- og anleggsbransjens største utfordring er manglende tillit mellom aktørene. Dette koster samfunnet mange milliarder per år. Det bisarre er at partene ikke prioriterer eller iverksetter tiltak for å øke tilliten. Satt på spissen er utgangspunktet ofte slik: Byggherrens representanter ser på entreprenørene som kjeltringer, mens entreprenørene ser på byggherren som en tyrann. Utgangspunktet kunne knapt vært dårligere for å lykkes med prosjektene.

Nye kontraktsmodeller som legger til rette for mer samarbeid og integrering har blitt foreslått som løsningen. Vi mener det er en naiv tilnærming. En kontrakt med sterke insentiver til samarbeid kan være et virkemiddel, men vil aldri løse den grunnleggende utfordringen alene. Tillit kan ikke skapes gjennom skrevne ord i en mal; den må bygges gjennom atferd og praksis.

Tillit bygges ikke gjennom enkle løsninger

For å få til samarbeid som gir lønnsomhet for alle aktører må bransjen forstå at tillit har stor egenverdi, og at den må skapes. Dessverre er vellykkede og tillitsfulle samarbeid oftest et resultat av tilfeldigheter, snarere enn bevisste handlinger.

Bransjen har gradvis beveget seg fra kontraktsmodeller som bygger på at det ikke er tillit mellom partene til kontraktsmodeller som forutsetter at tillit finnes. Når partene er trent i modeller uten antagelser om tillit blir dette utfordrende. De går inn i prosjektet med ønske om gjensidig respekt og forståelse, men uten innsikt i hvordan nødvendig tillit oppnås. Derfor introduseres ofte overfladiske løsninger, mens det investeres minimalt i å skape en god prosjektkultur og et tillitsfullt fellesskap. Slike snarveier gir sjelden resultater.

Byggherrer må gå foran

Hvordan kan bransjen endre kurs? Byggherrer, og særlig de offentlige, må ta ansvar. Riktig bruk av bestillermakt vil endre bransjen. I tillegg til pris, kvalitet, HMS og fremdrift må den som bestiller prosjektet prioritere tillit og samarbeid, og prosjektet må måles på dette. Det holder ikke å sette tillit på agendaen – tillitsskapende tiltak må jobbes aktivt med i prosjektutviklingen, og det må etableres en målstruktur som synliggjør verdien av tillit på lik linje med tradisjonelle forretningskritiske parametere. Endringen kommer ført når ledelsen av prosjektet måles på dette.

Nye krav endrer bransjen

Endrede krav fra et fåtall modige byggherrer gjør at evne til å bygge høyt presterende team og tillit blir stadig viktigere for entreprenørene. Etter å ha evaluert over 40 entreprenørteam som del av offentlige anskaffelser kan vi med trygghet si at spennet er stort mellom de entreprenørene som har våknet og de som ikke følger med i «teamen». Fortsatt ser vi entreprenører som kun leverer et glansbilde av et tilbud basert på en generisk kopi av virksomhetens gjennomføringsmodell, uten å ta hensyn til kundens og samarbeidets spesifikke behov. Disse entreprenørene vinner ikke lenger tilbud.

Vi kan sikre fremtidens velferdssamfunn – men den onde sirkelen må brytes

BI laget en rapport i 2019 som viser at bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen omsetter for 1100 milliarder per år – en vesentlig andel av BNP. Bør ikke effektivisering av denne bransjen være et tema når vi snakker om å sikre fremtidens velferdssamfunn?

Det kreves vilje og evne om bransjen skal klare å realisere verdiene som ligger i større tillit og bedre samarbeid. Vi er overbeviste om at bransjen kan lykkes, men det krever betydelig innsats, og ikke minst at bransjen forstår hva som skal til. Håp om at det kun er nye kontrakter eller digitalisering som skal redde fremtiden er ingen god strategi.

Manglende løft i bransjen vil påføre samfunnet ytterligere milliarder i merkostnader. Det hjelper ikke å vente og se om andre tar kostnaden med å gjøre nødvendige forbedringer. Den onde sirkelen må brytes. Hver enkelt aktør må investere i tillit på virksomhetsnivå for å lykkes på prosjektnivå, og må tørre å stille krav til hvordan ledelsen i virksomhetene skal sikre dette.

 

Trolig er ikke bygge- og anleggsbransjen alene om å ha dette potensialet for økt verdiskaping. Paradokset er at vi egentlig bare snakker om å etterleve uttalte verdier – god norsk folkeskikk – på ekte. Så enkelt, men så vanskelig!