Columbi Salmon

Prosjektbeskrivelse:

Sommeren 2020 inngikk Columbi Salmon avtale om anskaffelse av tomt i Oostende i Belgia med hensikt å etablere et landbasert fiskeoppdrettsanlegg. I august 2020 ble det inngått avtale med Marstrand om prosjektledelse fra oppstart av forprosjekt til overtagelse av anlegget. Prosjektet gjennomføres med hovedstrategi basert på verdistyrt prosjektutvikling og en kontraktstrategi for samspill med involvering av prosessleverandør i tidlig fase.

Prosjektet skal være ferdig i 2024 og antas da å være verdens største landbaserte oppdrettsanlegg med en kapasitet på 12 000 tonn LFE. Anlegget er basert på videreutvikling av kjent vannrenseteknologi, men det vil også være behov for omfattende tilpasning til biologiske behov for stor fisk, videreutvikling av bærekraftige løsninger for energi, vannforbruk og utnyttelse av avfallsprodukter. Marstrands organisasjon arbeider helintegrert med Columbi Salmon.

I Fase 2 skal entreprenørene i felleskap bygge og sette i drift et fullverdig landbasert oppdrettsanlegg med 10 avdelinger, fra rogn til ferdig slakteklar fisk. Anlegget vil være basert på Resirculating Aquaculture System (RAS) teknologi.

Anlegget skal idriftsettes over flere steg slik at biomassen i anlegget utvikles i parallell med siste halvdel av byggefasen. Første rogninnlegg er planlagt i midten av 2023, ferdigstilt byggeprosjekt høsten 2024 og første slakteklar fisk Q1 2025.

Marstrands bidrag:

Marstrand er engasjert for å ivareta prosjektledelse for totalprosjektet på vegne av Columbi Salmon. Arbeidet ledes av Marstrands Prosjektdirektør og organisasjonen som består av Prosjektleder Civil, Prosjektleder RAS og leder for Operations. Marstrand styrer og ivaretar alle prosjektfaser og disipliner fra start til slutt.

Ulike ressurser fra Marstrand har blant annet vært ansvarlig for kontraktstrategi og anskaffelse, estimering og fremdriftsplanlegging, bærekraftstrategi, prosjekteringsledelse, myndighetsbehandling og håndtering av interessenter, utvikling av produksjonsplan, transportanalyser og massebalanse for vann.

Kunde:

Columbi Salmon

Kundebeskrivelse:

Columbi Salmon har som mål å utvikle Europas ledende bærekraftige lakseoppdrettsselskap, med forbedret dyrevelferd og minimalt miljøavtrykk.