Ny lufthavn Bodø

Prosjektbeskrivelse:

Avinor skal bygge en helt ny lufthavn 0,9 km sør og 1,4 km vest for dagens rullebane. Formålet er todelt; dagens lufthavn behøver oppgradering og Bodø kommune har stort behov for sentrumsnære arealer til fremtidig byutvikling. Noen nøkkeltall:

  • Kostnadsrammen er i størrelsesorden 7,2 milliarder kroner
  • Kapasitet på 2,3 millioner passasjerer pr år med fleksibilitet for utvidelser
  • Rullebane på 2750 meter for flystørrelse kode E
  • Lufthavnen har ca. 70 identifiserte eksterne tekniske grensesnitt
  • Det vil være om lag 400 ansatte ved lufthavnen
  • 22.000 kvadratmeter terminal og driftsbygg
  • 3,5 millioner kubikkmeter fjell og løsmasser skal flyttes
  • 650.000 kvadratmeter asfaltert areal

Prosjektet skal i hovedsak realiseres gjennom to store totalentrepriser med samspill for henholdsvis anleggsarbeidene og byggearbeidene. I den første fasen av prosjektet vil byggherre i samarbeid med entreprenørene med prosjekteringsgrupper definere endelig løsning og avtale målpris for utbyggingen.

Prosjektet har høye ambisjoner for klima og miljø. Prosjektet skal bl.a. medføre reduserte driftsrelaterte CO2-utslipp fra luftfart i Bodø. I dette ligger utslipp knyttet til energi, drift og transport til og fra lufthavnen, samt operatørene. Prosjektet skal også søke å minimere utslipp knyttet til bygge- og anleggsarbeidene, herunder tilknyttet løsninger og materialvalg.

Marstrands bidrag:

Marstrand – i samarbeid med Advansia – leder utbyggingen av Ny lufthavn Bodø på vegne av Avinor. Team Marstrand/Advansia består av prosjektdirektør, områdeledere, delprosjektledere, prosjektstyringsteam, kvalitetsstyringsteam, juridisk/anskaffelsesfaglig team m.fl. Arbeidet skjer i tett samarbeid med ledelsen i Avinor, Avinor Utbygging, ledelsen ved lufthavnen, Avinors fagressurser, samt en rekke interessenter og aktører som bl.a. Bodø kommune, Forsvaret og Statens Vegvesen.

Ved tildeling av oppdraget meddelte Avinor følgende:

«– Det har vært en god konkurranse med tre kompetente tilbydere og vi er glade for å komme et skritt nærmere realiseringen av Ny lufthavn i Bodø. Dette er viktig for fremdriften av prosjektet, og vi gleder oss til å samarbeide med Team Marstrand/Advansia, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor.

– Tilbudet fra Team Marstrand/Advansia hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet med utgangspunkt i konkurransegrunnlagets tildelingskriterier.

– Gjennom anskaffelsesprosessen har Team Marstrand/Advansia på en overbevisende måte demonstrert gode samhandlingsferdigheter og vist hvordan de ønsker å gjennomføre prosjektet på en best mulig måte, sier Foss.»

Kunde:

Avinor

Kundebeskrivelse:

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Prosjektansvarlig Marstrand:

Paul Torgersen // 995 15 486 // paul.torgersen@marstrand.no