Interessentledelse og forventningsstyring

Samfunnet blir mer og mer preget av relasjoner og kommunikasjon på tvers av ulike grupper og samvirke mellom disse. Nye nettverk etableres, og dels uforutsette avhengigheter oppstår. På mange måter kan man beskrive samfunnet som både mer komplekst og komplisert. Det gjenspeiler seg ofte videre i prosjekters omgivelser og rammer med stadig sterkere krav til bærekraft, sirkulærøkonomi, bedret HMS-håndtering, digitalisering, raskere gjennomføring samt høynet flyteffektivitet og produktivitet.

Disse perspektivene handler om å mestre både de strukturelle og kulturelle/relasjonelle perspektivene i samfunn og prosjekter, viktig for samspill og team.

Strukturelle endringer og krav er oftest håndterbare innenfor realistiske tidshorisonter, mens de kulturelle/relasjonelle er  mer utfordrende å håndtere samt tar vesentlig lenger tid. Dess mer komplekse prosjektene er, dess viktigere blir de kulturelle/relasjonelle perspektivene.

Hvordan kan vi bedre forstå, ha innsikt i og mestre slike rammer og omgivelser?

I denne sammenhengen vil vi ha nytte av metodikk og verktøy for interessentanalyse og interessentledelse, og dette innlegget gir en kort oppsummering av hva dette er og til hva kan man benytte dette.