Kvalitetssikring av Fellesprosjektet Arna-Stanghelle

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle (FAS) er et skredsikringsprosjekt og Norges største tunnel prosjekt. Prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Bane NOR, og tar sikte på byggestart i 2024. Byggetid er beregnet til rundt 10 år.

Som en del av retningslinjene for alle store samferdselsprosjekter, skal også strekningen Arna-Stanghelle langs E16 og Vossebanen kvalitetssikres i en KS2.

Hovedformålet med en kvalitetssikring av statlige investeringsbeslutninger er å gi Staten en uavhengig analyse og vurdering av planlagte prosjekter. Denne følger retningslinjer som er fastsatt for alle statlige investeringsprosjekter.

Marstrand i samarbeid med Møreforsking kvalitetssikrer Fellesprosjektet Arna-Stanghelle

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle (FAS) er omfattende, og det er store kostnader involvert. Kvalitetssikringen av forprosjektet (KS2) innebærer blant annet en oppdatert kostnads- og usikkerhetsanalyse som gir regjeringen grunnlag for endelig investeringsbeslutning. Kvalitetssikringen bidrar også til trygghet for dem som jobber med prosjektet – stemmer beregningene som er gjort,  og  er organisering og gjennomføringsplaner hensiktsmessige slik at de nødvendige midlene blir bevilget til rett tid.

Tverrfaglig samarbeid

Marstrand og Møreforsking har et langsiktig samarbeid og jobber integrert for å utnytte kompetansen i begge selskaper. Kvalitetssikringen ledes av Marstrand, som også stiller med sin spisskompetanse på kostnadsestimering, usikkerhetsanalyse, entreprisekontrakterkontrakter og prosjektstyring. Møreforsking har et spesielt ansvar for trafikkvurderinger, bompengeberegninger og samfunnsøkonomi. Til sammen utgjør vi et komplett team.

Vi er ydmyke og stolte av muligheten til å være med å bidra i forbindelse med et prosjekt som vil ha stor betydning for mer sikker og effektiv ferdsel. Ikke minst gir slike samarbeidsprosjekter kostnadsbesparende synergier, sier Glenn Steenberg, rammeavtaleansvarlig i Marstrand.

Ved tildelingen av oppdraget

Marstrand og Møreforsking har rammeavtale med Finansdepartementet om ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer. Kvalitetssikring av Fellesprosjektet Arna-Stanghelle utføres for Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet og er ett av mange prosjekter som er kvalitetssikret før det er tatt en beslutning om videre framdrift i regjeringen eller Stortinget.