Marstrand vokser!

Sommeren er over og vi har ønsket velkommen en hel gjeng nye ansatte! Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Janne Bydal begynte i Marstrand 1. mai.

Janne er advokat med over 10 års arbeidserfaring fra privat og offentlig sektor.

Hun bistår med juridisk rådgivning innen avtale- og kontraktsrett, entrepriserett og offentlige anskaffelser. I tillegg har hun erfaring med offentlig rett, plan- og bygningsrett, samt ulike ekspropriasjonsrettslige problemstillinger og reguleringsprosesser.

Janne har omfattende erfaring med tvisteløsning – både som advokat og dommerfullmektig. Hun har forberedt, administrert og avsagt dom i et stort antall rettssaker innenfor et vidt spekter av rettsområder. Hun bistår klienter i alle tvistefaser, og har blant annet erfaring med utenrettslig mekling, rettsmekling, midlertidig sikring (arrest og forføyning), samt hovedforhandling og ankeforhandling.

Helen begynte i Marstrand 1. august.

Helen er utdannet sivilingeniør fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, der hun har en mastergrad fra linjen industriell økonomi og teknologiledelse. Graden består av en teknisk profil innen vann og miljøteknikk samt en profil innen ledelse og økonomi.

Helen har god erfaring med VA-prosjektering herunder overvannsberegninger, tegningsproduksjon, modellering og rådgiving på kommunale anlegg, samferdselsanlegg og industrianlegg. Hun har også erfaring med oppdragsledelse. Tidligere har Helen vært byggeleder på byggherresiden i 3 år, med fulltid ute på anleggsplass.

Hilde begynte i Marstrand 1. august.

Hilde er utdannet Sivilingeniør ved NTNU med master i elkraftteknikk/ energiplanlegging og har mange års erfaring fra rådgivende ingeniør som disiplin-, prosjekterings- og prosjektleder.

Dette har gitt henne bred erfaring fra både rehabiliteringsprosjekter og nybygg med komplekse tekniske systemer og krav til tilgjengelighet og redundans, i alt fra samferdsel (bane og t-bane), sykehus, datasenter og sikringsprosjekter.

Hilde er særlig interessert i å bygge tillitsbaserte team og drive effektive og drive gode prosesser. Hun har erfaring innen LEAN prosjektering/VDC, involverende planlegging og samtidig prosjektering.

Arne Christian begynte i Marstrand 1. september.

Arne Christian har 37 års ledererfaring fra offentlig og privat sektor med spesialkompetanse innen operativ ledelse, utvikling av operative behov (f. eks kritisk infrastruktur), konsepter, planer og strategier nasjonalt og internasjonalt.

I Forsvaret har han ledet og koordinert utviklingen av en rekke strategiske planer for beskyttelse av nasjonale interesser frem til strategisk- og/eller politisk godkjenning. Dette har fordret tett tverretatlig koordinering mellom en rekke avdelinger og etater i offentlig og sivil sektor (bl.a Forsvarets etater, NATO, Forsvarsdepartementet, Politiet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Han har de to siste årene ledet Norsk Luftfartsmuseum med datterselskap gjennom endringsprosesser som følge av nye rammebetingelser, behov for ny teknologi og et marked i endring. Prosjektansvar i forprosjekt for utvikling av muligheter for innovasjon og utnyttelse av bærekraftig gjenbruk av flere eksisterende anlegg.

Charlotte Sørgård begynte i Marstrand 1. september.

Charlotte er utdannet siviløkonom fra høyskolen i Trondheim med bedriftsøkonomi og organisasjonsledelse som hovedprofil. Etter studiene har hun tilegnet seg ti års erfaring innenfor prosjektøkonomi fra bygg- og anleggsbransjen. Der har hun vært i alt fra små til store prosjekter både fra privat og offentlig sektor, jobbet med prognosearbeid, risikovurdering, rapportering og generell prosjektøkonomi i ulike typer kontrakter.

Charlotte har erfaring fra flere prosjekter med samspill, og hvordan prosjektøkonomien utvikler seg i de ulike fasene av prosjektet.

Jan Aleksander begynt i Marstrand 1. september.

Han har sitt tyngdepunkt i analytiske fag og metoder, både gjennom studier og erfaring. Han har gjort analyser på kostnader og fremdrift for et bredt omfang av ulike prosjekter, blant annet for Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet m.m.

Jan Aleksander har erfaring fra analyser i alle prosjektfaser og har operativ erfaring med prosjekter, både i planleggings- og gjennomføringsfaser. Han har videre gjennomført et flere eksterne kvalitetssikringsoppdrag av store statlige prosjekter, både for konseptvalg eller investeringsbeslutning.

Kaja begynte i Marstrand 1. september.

Kaja er utdannet siviløkonom med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI. Hun har skrevet masteroppgave om hvordan selskapsstrukturer påvirker selskapenes bærekraftstrategi og ESG score. Gjennom studiene har hun i tillegg tilegnet seg kunnskap om blant annet finansielle analyser og prosjektledelse.

Hun har tidligere vært ansatt i Handelsbanken, hvor hun opparbeidet seg erfaring innenfor blant annet kredittanalyse.